آموده

تولید اکسید روی در گرید های مختلف و منطبق با استاندارد های آموده ماحصل حضور مستمر ما در عرصه صنعت کشور ایران است.

ما در شرکت آموده خلاقیت و نوآوری را به عنوان یکی از ارزش های  آموده در فرآیندهای خود قرار داده ایم تا بتوانیم نیازهای مشتریانمان را با توجه به تغییرات روز پاسخگو بوده و در راستای هدفمان که:

"بهترین راه بودن تا بینهایت با هم بودن است قدم برداریم."

مسئولیت پذیری

پاسخگویی، وقت شناسی و مسئولیت شناسی

تنوع

خلاقیت و نوآوری در فعالیتها

کیفیت

آنچه ما انجام می دهیم، بهترین در نوع خود است.

مشتری مداری

مدیریت امور مشتریان به عنوان سرمایه های شرکت

محصولات آموده