خط مشی کیفیت

شرکت اکسید روی آموده با کنترل مستمر کیفیت مواد اولیه مصرفی، فرآورده‌ها و محصولات نهایی و تبعیت از قواعد استاندارد و حرفه‌ای صنعت مهمترین اصل تولید را به طور جدی دنبال می‌کند: “رضایت مشتریان”.

در همین راستای مهمترین اهداف بیانیه کیفیت آموده عبارتند از:

  • ارتقاء سطح مهارت‌های کارکنان و بهبود عملکرد آنان با توسعه دانش و آگاهی به واسطه آموزش مستمر
  • بهبود کیفیت در تمام سطوح تولید، فروش و پشتیبانی
  • تعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت و رعایت حقوق ذینفعان
  • بهینه سازی مصرف منابع و انرژی
  • ارتقای خدمات بازرسی و مهندسی تولید جهت اطمینان از حفظ رضایت مشتریان