در شرکت آموده حفاظت از محیط زیست بیش از اینکه به عنوان یک الزام قانونی با اهمیت باشد به عنوان یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی مهم قلمداد می‌شود. برای دستیابی به اهداف پایداری محیط زیست راهکارهای در نظر گرفته شده عبارتند از تدوین سیاست‌های تولید متناسب با قواعد محیط زیستی، رهبری نوآورانه و سرمایه‌گذاری‌های محیط زیستی.